Czym są Prawa Dziecka? PDF Drukuj
wtorek, 04 czerwca 2019 11:50
Często słyszymy o Prawach Dziecka, warto zapoznać się z głównymi założeniami oraz historią Konwencji Praw Dziecka.
Konwencja o Prawach Dziecka została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w roku 1989 i obowiązuje w wielu krajach na świecie. Konwencje tworzono kierując się następującymi zasadami: dobro Dziecka, równość, poszanowanie praw i odpowiedzialności obojga rodziców, pomoc państwa, dziecko jako samodzielny, ale wymagający opieki podmiot, dziecko jako istota ludzka wymagająca poszanowania godności i tożsamości, rodzina jako najlepsza jednostka do wychowania, państwo mające na celu wspieranie rodziny. W Konwencji tej zostały spisane wszystkie Prawa Dziecka, a poniżej wybrane z nich.
Pamiętajmy, że Dziecko ma między innymi prawo do:
 • Prawo do życia i rozwoju,
 • Prawo do tożsamości (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu),
 • Prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej,
 • Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • Prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
 • Prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
 • Prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej,
 • Prawo nierekrutowania do wojska poniżej 15. roku życia.
 • Prawo do odpowiedniego standardu życia,
 • Prawo do ochrony zdrowia,
 • Prawo do zabezpieczenia socjalnego,
 • Prawo do wypoczynku i czasu wolnego.
 • Prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej),
 • Prawo do korzystania z dóbr kultury,
 • Prawo do informacji,
 • Prawo do znajomości swoich praw.