Ogólne zasady zdalnego nauczania w ZSO nr 5 PDF Drukuj
środa, 25 marca 2020 13:01
Szanowni Rodzice
Od dzisiaj tj. 25.03.2020 wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
W rozporządzeniu wskazano, że nauczanie na odległość może być realizowane z użyciem:
• materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez MEN (www.epodreczniki.pl),
• materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego MEN, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
• materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii innych zaakceptowanych przez dyrektora (§ 2 pkt 1 rozporządzenia MEN).
W rozporządzeniu dopuszczono nakładanie na uczniów obowiązku zapoznania się z przesłanym materiałem, co uczeń powinien potwierdzić w ustalony sposób, a jego aktywność powinna stanowić podstawę do wystawienia oceny bieżącej (§ 2 pkt 2 rozporządzenia MEN).
Dodatkowo w przypadku dzieci objętych edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjnymi , z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi należy informować rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu (§ 2 pkt 4 rozporządzenia MEN).
W związku z powyższym:
1. Zajęcia prowadzone będą za pomocą dowolnej formy komunikacji zdalnej (np. e-mail, strona www, platforma e-learningowa, komunikatory, dziennika elektronicznego).
2. Nauczanie na odległość może być realizowane z użyciem:
materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez MEN (www.epodreczniki.pl),materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego MEN, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii.
3. Materiały przygotowane przez nauczyciela przekazywane będą dla każdej z klas, zgodnie z opracowanym harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły.
4. Nauczyciel zobowiąże uczniów do obowiązku zapoznania się z przesłanym materiałem oraz potwierdzenia jego aktywności (w ustalony indywidualnie sposób). Będzie to stanowić podstawę do wystawienia oceny bieżącej.
5. W przypadku dzieci objętych edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjnymi, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi nauczyciele będą informować rodziców informować rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu
6. Narzędziem w zakresie monitorowania postępów uczniów jest dziennik elektroniczny. Za jego pośrednictwem uczniowie mogą być zobligowani do przekazywania zdjęć/skanów wykonanych prac.
7. Sposób przekazywania zdjęć/skanów wykonanych prac będzie ustalony indywidualnie z nauczycielem uczącym.

Bardzo proszę, aby Państwo zwrócili uwagę, czy wszyscy odbierają maile i wykonują zadania.
W tym trudnym dla wszystkich czasie ważna jest współpraca. Dlatego też proszę Państwa o wsparcie.

Dyr Iwona Chęcińska