Stypendium Szkolne PDF Drukuj
poniedziałek, 04 września 2017 22:03

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu realizuje zadanie pomocy materialnej dla uczniów szkół.

  Pomoc jest adresowana do uczniów mieszkających na terenie gminy Sosnowiec.

  Jedną z form realizacji pomocy materialnej dla uczniów jest stypendium szkolne – które przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno - bytowej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

  Ustawowe kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczenia w formie stypendium szkolnego wynosi 514 zł na osobę.

  Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:           
1. wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,          
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne określone w odrębnych przepisach,       
3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.        

  Ze stypendium szkolnego nie mogą korzystać uczniowie realizujących obowiązek szkolny w klasie „0”.

Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami będą przyjmowane do 15 września 2017r, w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej ul. 3 Maja 33 w pokoju 212.    

Poprawiony: niedziela, 17 września 2017 00:00