Doradztwo zawodowe PDF Drukuj
1
mgr Katarzyna Adamska
środa 7.30 - 13.30
czwartek 7.30 – 13.30
piątek 7.30 - 10.30
Kim jest doradca zawodowy?
Jest specjalistą, który wspiera uczniów w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej. Kończąc gimnazjum czy VIII klasę szkoły podstawowej uczeń zaczyna planować swoją karierę. Doradca – jak nazwa wskazuje – doradzi, wskaże, wyjaśni czy poinformuje. Ostateczna decyzja o wyborze szkoły czy zawodu należeć będzie do ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).Zadania doradcy zawodowego
1)systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2Co po szkole ponadgimnazjalnej/podstawowej…?


3


Kończąc naukę w szkole podstawowej musisz dokonać wyboru szkoły ponadpodstawowej. Wybierać możesz spośród trzech typów szkół: liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły branżowej.
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Liceum ogólnokształcące jest dobrym miejscem dla Ciebie, jeżeli nie masz jeszcze sprecyzowanych planów dotyczących dalszej nauki i wyboru zawodu lub zamierzasz kontynuować naukę na studiach wyższych.
Nauka w liceum trwa 4 lata. Wybierając szkołę musisz zastanowić się jakich przedmiotów szkolnych chcesz się uczyć w większej liczbie godzin, ponieważ oddziały tworzone są w oparciu o przedmioty rozszerzone przygotowujące ucznia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

Nauka w czteroletnim liceum ogólnokształcącym pozwoli Ci uzyskać wykształcenie ogólne na poziomie średnim.

Po ukończeniu nauki w liceum (z maturą lub bez) możesz dalej kształcić się w szkole policealnej, lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dzięki którym uzyskasz kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.

Mając zdany egzamin maturalny możesz podjąć naukę na studiach wyższych na terenie całego kraju i za granicą.
TECHNIKUM
Technikum jest odpowiednim miejscem dla Ciebie jeżeli wiesz co Cię interesuje i wybrałeś już zawód w jakim chciałbyś pracować.
Nauka w technikum trwa 5 lat. Równolegle uczysz się przedmiotów ogólnokształcących przygotowujących Cię do egzaminu maturalnego

i przedmiotów zawodowych na poziomie teorii i praktyki.

W zawodach, których kształcenie prowadzone jest na poziomie technikum, wyodrębnione są maksymalnie dwie kwalifikacje (K1 i K2). Pierwszą kwalifikacją jest w wielu przypadkach kwalifikacja ustalona dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I stopnia.

Na koniec nauki w technikum możesz przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (EPKZ).

Po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymasz świadectwo dojrzałości

i będziesz mógł podjąć naukę na studiach wyższych przygotowujących do wykonywania tego samego lub innego zawodu.

Zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (EPKZ) daje

Ci uprawnienia do wykonywania pracy w wyuczonym zawodzie.

Po ukończeniu technikum możesz podjąć również naukę w szkole policealnej lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.


SZKOŁA BRANŻOWA
Szkoła branżowa jest odpowiednim miejscem dla Ciebie jeśli chcesz się szybko usamodzielnić i rozpocząć pracę zawodową.
Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa 3 lata. Ucząc się w szkole branżowej zdobędziesz ogólną wiedzę oraz praktykę zawodową.

W zawodach, których kształcenie prowadzone jest na poziomie szkoły branżowej I stopnia, wyodrębniona jest jedna kwalifikacja (K1) stanowiąca podbudowę do nabywania kolejnych – wyższych kwalifikacji w zawodzie

w ramach tego samego obszaru kształcenia.

Naukę zawodu w praktyce możesz odbywać na warsztatach szkolnych,

w Centrach Kształcenia Praktycznego, Centrach Kształcenia i Wychowania OHP oraz w zakładach pracy.

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (EPKZ) na poziomie praktycznym będziesz mógł podjąć pracę w wyuczonym zawodzie.

Możesz również kontynuować naukę w liceum dla dorosłych i zdobyć wykształcenie średnie; jeśli przystąpisz do egzaminu maturalnego

i otrzymasz świadectwo dojrzałości, będziesz mógł podjąć naukę na studiach wyższych.

Będziesz mógł również wybrać kontynuację nauki w szkole branżowej II stopnia (pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021).

W szkole branżowej II stopnia kształcenie będzie prowadzone wyłącznie

w tych zawodach, które stanowią kontynuację kształcenia w szkole I stopnia. Realizowana będzie jedynie druga kwalifikacja cząstkowa (K2) wyodrębniona w danym zawodzie na poziomie technika.

Nauka w tej szkole będzie trwać 2 lata, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (EPKZ) będziesz mógł uzyskać dyplom w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymasz świadectwo dojrzałości

i będziesz mógł podjąć naukę na studiach wyższych przygotowujących do wykonywania tego samego lub innego zawodu.
O zawodach

Mając 16 lat możesz już wybrać zawód. Jeśli po ukończeniu gimnazjum chcesz uczyć się konkretnego zawodu, możesz wybierać spośród oferty technikum i szkoły branżowej. Jest ona różnorodna, zarówno pod kątem specyfiki zawodów, jak też pod kątem związanych z nimi wymagań. Co zrobić, żeby wybrać taki zawód, który jest dopasowany właśnie do Ciebie – właśnie do Twoich możliwości? Co zrobić, aby wykonywanie zawodu było przyjemnością, nie zaś koniecznością? Zawodów jest bardzo dużo. Pamiętaj, że obecny rynek pracy skłania do zmiany pracy około 4-5 razy w ciągu życia. Może temu towarzyszyć zmiana zawodu czy też specjalności (przekwalifikowanie się). To dalsze perspektywy. Tymczasem bardzo łatwo wybrać zawód tylko pod wpływem innych ludzi, tylko z racji na bliskość szkoły względem miejsca zamieszkania, czy też tylko pod wpływem samego wyobrażenia na jego temat. Pamiętaj: wyobrażenia często nie odpowiadają rzeczywistości… Są przeważnie źródłem błędnych decyzji. To, co jest ciekawe dla Twoich przyjaciół, niekoniecznie może odpowiadać Tobie. Każdy jest inny. Inny wybór – nie znaczy gorszy. Najważniejsze, aby to był Twój wybór.

Zmiany w klasyfikacji zawodów

W Rozporządzeniu MEN z dnia 13 marca 2017 r w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określono 213 zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017, poz. 622), w których kształcenie będzie prowadzone od 1 września 2017 r.
Przepisy tego rozporządzenia dotyczą zatem nauki w klasach I branżowych szkół I stopnia, klasach I czteroletniego technikum oraz semestrach I szkół policealnych. Od roku szkolnego 2019/20 będą mieć zastosowanie w klasach I pięcioletniego technikum, zaś od roku szkolnego 2020/21 w klasach I branżowej szkoły II stopnia.

Przepisy zawarte w dotychczasowym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2094) będą natomiast obowiązywać w pozostałych – starszych klasach technikum, zasadniczej szkoły zawodowej i pozostałych semestrach szkoły policealnej.

W aktualnym Rozporządzeniu uwzględniono zmiany w dotychczasowych zawodach:

 • technik robót wykończeniowych w budownictwie, stanowiącym kontynuację kształcenia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych
  w budownictwie;

 • magazynier-logistyk, stanowiącym podbudowę do kształcenia
  w zawodzie technik logistyk oraz w pięciu tzw. zawodach pomocniczych, dedykowanych osobom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim:

– pracownik pomocniczy krawca,

– pracownik pomocniczy mechanika,

– pracownik pomocniczy ślusarza,

– pracownik pomocniczy stolarza,

– asystent fryzjera,

 • zawód technik drogownictwa zostanie zastąpiony zawodem technik budowy dróg,

 • zawód technik dróg i mostów kolejowych zostanie zastąpiony zawodem technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych,

 • zawód technik urządzeń sanitarnych zostanie zastąpiony zawodem technik inżynierii sanitarnej,

 • zawód monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych zostanie zastąpiony zawodem monter sieci i instalacji sanitarnych,

 • zawód technik budownictwa okrętowego zostanie zastąpiony zawodem technik budowy jednostek pływających,

 • zawód monter kadłubów okrętowych zostanie zastąpiony zawodem monter kadłubów jednostek pływających,

 • zawód technik cyfrowych procesów graficznych zostanie zastąpiony zawodem technik grafiki i poligrafii cyfrowej,

 • zawód technik technologii ceramicznej zostanie zastąpiony zawodem technik ceramik,

 • zawód fototechnik zostanie zastąpiony zawodem technik fotografii
  i multimediów,

 • zawód monter-elektronik zostanie zastąpiony zawodem elektronik,

 • zawód monter mechatronik zostanie zastąpiony zawodem mechatronik,

 • zawód mechanik maszyn i urządzeń drogowych zostanie zastąpiony zawodem operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych
  i drogowych.

Rozporządzenie zawiera także nowy zawód: operator maszyn i urządzeń hutniczych.

W Rozporządzeniu zostały wprowadzone zmiany w zakresie liczby oraz nazw kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach. Dokonano przeglądu i aktualizacji 54 zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Analizy ekspertów dotyczyły m.in. aktualnych trendów w danej branży, potrzeb rozwojowych przemysłu, postępu technicznego, nowych rozwiązań technologicznych.

W Klasyfikacji tej zostały wyróżnione kwalifikacje cząstkowe, wyróżnione w każdym zawodzie, z przypisanym do nich poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).
W Klasyfikacji zawarto informacje m.in. na temat możliwości (lub jej braku) kształcenia
w zakresie danych kwalifikacji na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (KKZ). 
Informacje o rekrutacji PDF Drukuj

Informacje o rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Sosnowcu dostępne są na stronie: www.targi.zse.edu.pl

 
Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego PDF Drukuj

  W Sosnowcu od września 2013r. powstały dwa duże Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, gdzie będzie odbywać się nauka zawodów. Jedno w obszarze mechanicznym z siedzibą przy ulicy Kilińskiego 25, a drugie w obszarze usługowym z siedzibą przy ulicy Grota Roweckiego 64.

  Do zadań centrum należy: prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, świadczenie usług z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, a także współpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawców.

przydatne adresy szkół ponadgimnazjalnych:

www.ckziu25.sosnowiec.pl

www.ckziu.com

www.elektronik.zse.edu.pl

www.prus.sosnowiec.pl

www.staszic.edu.pl

www.korczak.edu.pl

www.zso14.edu.pl

www.rozdzienski.pl

www.plater.edu.pl

www.zstil.sosnowiec.pl