Krótki opis projektu PDF Drukuj

Krótki opis projektu:

Projekt opracowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi pt. Wykorzystanie metody CLIL i otwartych zasobów edukacyjnych sposobem na podniesienie kompetencji językowych nauczycieli, wzrost jakości pracy szkoły i jej proeuropejskiego wymiaru jest szansą na stworzenie nowych możliwości edukacyjnych uczniów i nauczycieli naszej placówki. Pozwoli na rozwój jego uczestników w następujących obszarach: podniesienie kompetencji językowych nauczycieli i uczniów, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, zdobycie wiedzy i zastosowanie w praktyce nowych narzędzi i metod nauczania, w tym narzędzi ICT i metody CLIL. Istotnym jest również wzmocnienie wizerunku szkoły jako placówki realizującej założenia traktatowe Unii Europejskiej. Ponieważ wyniki uczniów w ostatnich latach na ogólnopolskim egzaminie gimnazjalnym nie są dobre, chcemy wzbogacić ofertę szkoły o nauczanie języka obcego w sposób holistyczny, to jest wprowadzić elementy pracy metodą CLIL na przedmiotach: historia, matematyka, geografia, religia, wychowanie fizyczne, a tym samym zmotywować uczniów do bardziej wytężonej nauki i traktowania języka obcego jako niezbędnego narzędzia do pracy we współczesnym świecie, a nie tylko przedmiotu w planie lekcji.

W projekcie weźmie udział 32 nauczycieli różnych specjalizacji i uczący na różnych poziomach kształcenia. Nasi nauczyciele będą uczestniczyć w kursach językowych i specjalistycznych, zarówno na terenie kraju w formie kursów przygotowawczych, jak i zagranicą. Zakładamy udział w kursach z zakresu general english oraz kursów specjalistycznych dotyczących znajomości i praktycznego zastosowania metody CLIL, narzędzi ICT.

Zdobyte kompetencje (umiejętności, wiedza, postawy) zostaną wykorzystane przez nauczycieli przy wdrażaniu metody CLIL na lekcjach przedmiotowych, tworzeniu banku pomysłów dydaktyczno – pedagogicznych w postaci narzędzi ICT zamieszczanych na ogólnodostępnej platformie edukacyjnej oraz realizacji projektów eTwinning.

Projekt jest wstępem do dalszych działań edukacyjnych naszej placówki. Zamierzamy w przyszłości rozbudować plan rozwoju strategicznego szkoły o współpracę na płaszczyźnie europejskiej w ramach projektów KA2, wprowadzić obowiązkowo metodę CLIL na wybranych zajęciach edukacyjnych na każdym poziomie kształcenia, rozbudowywać bank pomysłów dydaktycznych dydaktyczno – pedagogicznych i wprowadzić na stałe program realizacji projektów eTwinning w toku nauczanych przedmiotów (historia, przyroda, matematyka, wychowanie fizyczne, literatura).

Jesteśmy przekonani, że realizacja projektu pozwoli nam uzyskać coraz to większe sukcesy dydaktyczne, a dzięki temu nasi uczniowie będą mieć lepsze perspektywy na przyszłość.

flaga


A short description of the Project:

The project ‘Using CLIL method and open educational resources as a way to raise teachers' language competences and to gain school's education quality and its European dimension’ prepared by Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi is a chance to make new educational possibilities for both teachers and students of our school. The main goals of the project are as follows: to raise both teachers’ and students’ language and communication competence, to raise teachers’ job qualifications, to acquire knowledge and to use in practice new educational tools and methods, including ICT tools and CLIL method, to raise students’ and teachers’ motivation for learning foreign languages as a way of communication and gaining new knowledge and experience. We also treat the project as a chance to strengthen school's image as an institution that fulfills European Union’s ideas. As the latest students’ exam results are not fully satisfying we want to enrich our educational offer in teaching a foreign language in a more holistic way which is to implement the CLIL method on such as subjects like history, mathematics, geography, RE, literature or even physical education. We strongly believe it will make our students highly motivated to hard work and treat a foreign language as a necessary tool to work and make life easier in the modern world.

There are 32 teachers involved in the projects. They are of different teaching specialization and of different level of teaching. They will participate in language and methodological courses. As far as the language courses are concerned they will mostly focus on general English, its fluency in communication while the methodological courses are about practical usage of ICT tools, implementing the CLIL method.
The acquired competences such as skills, knowledge and personal features are going to be used while implementing CLIL method, creating a bank of teaching ideas on global educational platfom and running eTwinning projects.

The project is a kind of introduction into further educational activities of our institution. We are going to expand our school strategic development plan for cooperation with other European school based on KA2 projects. We also intend to implement obligatory usage of the CLIL method on particular educational classes on every teaching level,

continuously enlarge a bank of teaching ideas and implement a program of eTwinning Project running on such school subjects like history, mathematics, geography, RE, literature or even physical education.
We strongly believe that running the project will let us achieve educational success, which makes our students better prepared for future.
 
Reklama
Reklama