REKRUTACJA 2020 PDF Drukuj
ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ Szkoły Podstawowej NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Szanowni Rodzice,
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 38 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu, ul. Boh. Monte Cassino 46, uprzejmie informuje, iż dnia 2 marca 2020 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkoły podstawowej zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Zakończenie naboru do szkoły nastąpi w dniu 12 marca 2020 r.


UWAGA! W szkole obwodowej kandydaci ze względu na swoje miejsce zamieszkania, mają zapewnione miejsce i są przyjmowani na podstawie zgłoszenia rodzica/prawnego opiekuna, bez postępowania rekrutacyjnego.
Dokumenty które należy złożyć w sekretariacie szkoły
Dla kandydatów z obwodu szkoły (ul. Boh. Monte Cassino, Dworska, ul. Małe Zagórze)
  1. Zgłoszenie przyjęcia dziecka zamieszkującego w obwodzie/Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego* do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 38 w Sosnowcu pdf 154.05 KB

  2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydatadocx 13.34 KB

Dla kandydatów spoza obwodu szkoły
  1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka zamieszkującego poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 38 w Sosnowcu pdf 145.26 KB

  1. Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym klas I szkół podstawowych w Sosnowcu - do pobrania w sekretariacie szkoły.

UWAGA! Nabór kandydatów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do oddziałów integracyjnych i oddziałów specjalistycznych odbywa się na podstawie wniosku rodziców/ prawnych opiekunów.
Rodzice/ prawni opiekunowie kandydata o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zobowiązani są złożyć wniosek oraz aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną do dyrektora szkoły.
Na podstawie Zarządzenia nr 45 docx 22.06 KB Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 30 stycznia 2020 Terminy przeprowadzenia pstępowania  rekrutacyjnego i  uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2020/2021 do klas I: publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Sosnowiec jest organem prowadzącym.

Klasy 1 szkół podstawowych

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

02.03.20220 r. – 12.03.2020 r.

(do godz. 15.00)

01.06.2020r. –05.06.2020 r. (do godz. 15.00)

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16.03.2020 r.

(do godz. 12.00)

10.06.2020 r.

(do godz. 12.00)

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 23.03.2020 r. (do godz. 15.00)

Do 17.06.2020 r. (do godz. 15.00)

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25.03.2020 r.

(do godz. 12.00)

19.06.2020 r.

(do godz. 12.00)


Poprawiony: wtorek, 10 marca 2020 10:04