Regulamin Zespołu Wczesnego Wspomagania ZSO nr 5 w Sosnowcu PDF Drukuj
piątek, 06 października 2017 11:12
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017.0.59).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci Dz. U. z 2017r/. Poz. 1635;§ 1. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.§ 2. Organizacja zajęć wczesnego wspomagania odbywa się wyłącznie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydanej przez zespół orzekający w poradni psychologiczno – pedagogicznej.§ 3. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o którym mowa w art. 127 ust. 5 ustawy, zwany dalej „zespołem”jest powoływany przez dyrektora podmiotu, o którym mowa w art. 127 ust. 5 ustawy.§ 4. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

1) pedagodzy posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka;

2)  psycholodzy;

3) logopedzi;

4)inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.§ 5. Zespół ma na celu prowadzenie działań w sposób ciągły, systematyczny, kompleksowy i skoordynowany.§ 6. Do zadań zespołu należy w szczególności:

1)Ustalanie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, poziomu funkcjonowania dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcie rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowania barier i ograniczeń w środowisku utrudniającym jego funkcjonowanie

2)Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania. W programie zawarte powinny być wszystkie oddziaływania i wskazane metody pracy terapeutycznej.

3)Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania

4) Nawiązanie współpracy z przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszcza dziecko, lub innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,

5) Nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności,

6) Nawiązanie współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb;

§ 7. Pracę zespołu koordynuje dyrektor szkoły. Dyrektor może upoważnić inną osobę do koordynowania, ale zawsze będzie osobą czuwającą nad prawidłową realizacją wczesnego wspomagania rozwoju.§ 8. Zespół szczegółowo dokumentuje dokumentuje działania prowadzone w ramach programu, w tym prowadzi arkusz obserwacji dziecka, który zawiera:

1) imię i nazwisko dziecka;

2) numer opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz datę wydania opinii;

3) ocenę sprawności dziecka w zakresie: motoryki dużej, motoryki małej, percepcji, komunikacji, rozwoju emocjonalnego i zachowania;

4) ocenę postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;

5) informacje dotyczące poszczególnych zajęć realizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;§ 9. Program określa w szczególności:

1)sposób realizacji celów rozwojowych ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania dziecka, wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu społecznym i przygotowanie do nauki w szkole, eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniającym funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;

2)Wsparcie rodziny dziecka w zakresie realizacji programu;

3)w zależności od potrzeb – zakres współpracy, o której mowa w § 6, pkt. 4,5,6.

4) sposób oceny postępów dziecka.§ 10. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

1) Udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania.

2) Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem.

3) Identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniającym funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym.§ 11. 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.

2) Miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ustala dyrektor podmiotu w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka określonych przez zespół.

3) W przypadkach ustalonych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodą organu prowadzącego, miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może być wyższy niż określony w ust 1.

4) Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

5) W celu rozwijania kompetencji społecznych o komunikacyjnych przygotowujących dziecko do funkcjonowania w życiu społecznym zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupie, z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 3.§ 12. 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególnych przypadkach potwierdzonych przez lekarza, z dziećmi, które nie ukończyły
3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.

2) Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z rodzicami dziecka.§ 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.09.2017r. uchwałą Rady Pedagogicznej.

Poprawiony: poniedziałek, 09 października 2017 02:22
 
Reklama
Reklama