Zaproszenia na dostawę komputerów PDF Drukuj
Nr sprawy : ZSO5.26.5.2019
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu,
ul. Bohaterów Monte Cassino 46
ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
oraz zaprasza do złożenia oferty

I.             Przedmiot zamówienia:

CPV główne: 30.2

Dostawa:

- 22 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem

- 22 monitorów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. Nr A do Ogłoszenia.

II.            Termin realizacji : 02.08.2019 r.

III.          Uprawnieni do kontaktu z oferentami są:

- mgr Iwona Chęcińska   –   dyrektor ZSO nr 5 w Sosnowcu tel./fax. 32 263-19-19

IV.          Dokumenty i oświadczenia składające się na całość oferty, potwierdzające jej ważność i spełnienie warunków Zamawiającego znajdują się na stronie www.zso5.sosnowiec.pl :

1)            wypełniony druk ”Oferta” ze specyfikacją sprzętu, który należy sporządzić      

ściśle wg wzoru –

     zał. Nr 1 do Ogłoszenia doc 38 KB

2) aktualny odpis z właściwego rejestru , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

V.           Kryterium oceny ofert :

           Cena – znaczenie 60%

           Jakość- znaczenie 30%

           Gwarancja –znaczenie 10%

VI.          Termin składania ofert : ofertę wraz z załącznikami podpisaną przez prawomocnego przedstawiciela Dostawcy należy umieścić w jednej zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Dostawcy oraz napis „Oferta na dostawę sprzętu komputerowego” oraz złożyć   do dnia   18.07.2019 r. do godz. 12:00 w ZSO nr 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46 – sekretariat szkoły – parter lub wysłać pocztą na adres j.w.

VII.         Termin otwarcia ofert w dniu 18.07.2019 r. o godz. 14:00 w ZSO nr 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46 – pok. nr 16.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

VIII.       Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców, którą ofertę wybrano.

IX.          Ochrona danych osobowych:

W związku ze zbieraniem danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia Zamawiający przekazuje Wykonawcy informacje zawarte w załączniku do niniejszego zaproszenia.

Jeżeli w związku z realizacją niniejszego zamówienia niezbędne będzie przetwarzanie danych osobowych, których Wykonawca będzie administratorem, wdroży on odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi obowiązującego prawa oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

Jeżeli Wykonawca w celu realizacji niniejszego zamówienia pozyska dane osób fizycznych zobowiązany będzie do przekazania im informacji wymaganych przepisami prawa, podawanych w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą oraz w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby której dane dotyczą.


druk oferty doc 59 KB
Dyrektor       
Zespołu Szkół    
 mgr Iwona Chęcińska